Recent


Transportbedriif M.B.N. waar in de jaren sestig en seuventig fan de forige eeuw toanangevend in Frysland. De basis worde laid at Dirk Jans Monsma in 1904 as partisipant toetreedt in ’n beurtfaartondernimming in St.-Jabik. ’t Ferfoer gebeurde met ’n sailskip fan hout, ’n soanoemde snik en beston waarskynlik út ’n beurtdienst fan St.-Jabik na Luwt met insidinteel losse frachten na Franeker en Harlingen.

Met de anskaf fan ’t moterbeurtskip “Excelsior” in 1914, anfanklik eerst huurd in 1913, worde ’n reuzestap set in de evolússy fan ’t transport in en rônd St.Jabik.

In 1930 worde de latere direkteur fan M.B.N., Jan Gerrit Monsma, skippersknecht bij syn omme Dirk en in 1934 worde-y metfirmant fan de ondernimming der’t doe al ’n tweetal frachtauto’s in bedrijf waren.

Na ’n drege perioade fan krisistiid, folgd deur de oorlogsjaren 1940-1945, worde op 1 july 1946 Transportbedrijf M.B.N. opricht. Firmanten worden de partisipanten fan de maatskap Monsma en de Bildt. Dat waren Dirk en Jan Monsma en Dooitzen de Bildt. Ok treedde Dirk van Noord tot de maatskap toe. Hij had ’n eenmânsbedriif an de Ouwe-Dyk. Feerder worden de eenmânsbedrifys fan Jarich en Piet de Vries in de Oasthoek en dat van Tjip Kramer in de Westhoek útkocht en worden hur aktiviteiten overnommen. ’t Bedriif kwam al gau ant groate bloei.

In 1974 fuzeert M.B.N. met Gebr. Althuisius B.V. út Tjummarum, ’n bedriif dat later deur TDG út Ingeland overnommen is en weer kocht is deur de Kooiker Group út Grou met as handelsnaam ‘Kooiker Logistiek.’

Gerrit Monsma skreef ’n boek over de perioade 1946-1974. ’t Boek, met derin ok prachtige foto’s, is te lien in de bibletheek, maar is ok as bijlage ônder “Documenten” te finen.

In ’t blâd DAF Magazine fan 1976 ston ’n ripportazy over M.B.N. Ok die kinne jou fine ônder “Documenten.”